(via https://www.youtube.com/watch?v=RyYYOAHedFI) Added sound to…

(via https://www.youtube.com/watch?v=RyYYOAHedFI) Added sound to the welder circuit.